NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KARLŠTEJN

Místo:CHKO Český kras
WWW:http://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana...
GPS:49°57'11,909"N, 14°10'2,459"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Národní přírodní rezervace o rozloze 1546,99 ha se nachází na území CHKO Česká kras, tvořená silurskými a devonskými vápenci a břidlicemi s hojným obsahem zkamenělin. Území modelováno povrchovou vodou, hluboké rokle, údolí, krasové jevy. Světově významné geologické profily a paleontologické lokality. Lesy, tvořené vesměs dubohabrovými háji a teplomilnými doubravami, si dodnes zachovaly původní charakter, včetně místních suchomilných stepních a lesostepních porostů na jižních a jihozápadních svazích, které hostí řadu vzácných druhů flory a fauny. Řada přírodních zajímavostí – Bubovické vodopády, Budňanská skála aj.¨

Katastrální území: Karlštejn, Srbsko, Bubovice, Mořina, Hlásná Třebáň, Budňany, Hostim.
Vyhlášeno: 1955
Celková výměra: 1546,99 ha
Nadmořská výška: 216 - 440 m n. m.

GEOLOGIE
Geologické podloží tvoří horniny ze starších provohor, zejéna siluru a devonu, ktéré vznikaly v moři před 440 a 360 miliony let. Původně vodorovně uložené vrstvy byly vlivem horotvorných pochodů koncem prvohor zvrásněny. Oblast je světově proslulá bohatými nálezy zkamenělin. Pozoruhod ná je také geologická stavba a existence krasových jevů, zvláště jeskyní.

ROSTLINSTVO
V pestré mozaice skalních a travnatých stepí, šípákových lesostepí a dubohabrových hájů se vyskytuje mnoho vzácných a chráněných rostlin. Nejvýznačnějsí jsou druhy pocházející z pravých stepních oblastí jihovýchodní Evropy (hlaváček jarní, kavyly) nebo vázané na skalnaté výspy nezarůstající lesem (včelník rakouský). Jsou zde i dealpinské, původně horské druhy rostlin, které v chladnějším období sestoupily z evropských pohoří do nižších poloh a udržely se dodnes na stinných skalách (lomikámen vždyživý).

ŽIVOČIŠTVO
Vyjímečnou bohatost fauny představují hlavně teplomilné druhy bezobratlých na vápencových stepních stanovištích. Jedná se především o četné vzácné druhy plžů, pavouků i hmyzu. Z obratlovců je nejvýznamnější výskyt netopýrů, kteří využívají k úkrytu jeskyně a štoly.

VÝZNAM
Značný mezinárodní význam Národní přírodní rezervace Karlštejn dokládá i prestižní ocenění - Diplom Rady Evropy a zařazení do evropské soustavy chráněných území Narura 2000. Její území se stalo vyhledávaným exkurzním a studijním místem vyskokých škol a vědeckých institucí.

ZDROJ INFORMACÍ: informační tabule NPR Karlštejn